Eigenaren Installaties

Installatie-eigenaren zijn verantwoordelijk voor de goede en veilige werking van hun installaties. Om zeker te stellen dat een installatie veilig en zo milieuvriendelijk mogelijk is, worden inspecties uitgevoerd. Deze geven inzicht in de onderhoudstoestand van een installatie. De eerste inspecties wordt idealiter bij oplevering van een installatie uitgevoerd. Daarmee krijgt de eigenaar een onafhankelijk oordeel over het uitgevoerde installatiewerk en kan, wanneer nodig, tijdig garantieaanspraken laten gelden.

De SCIOS Certificatieregeling kent drie verschillende typen inspecties aan (deels) verschillende soorten installaties. Deze zijn in deelregelingen vastgelegd.

De deelregeling voor inspectie en onderhoud van stookinstallaties omvat inspectie en onderhoud van stookinstallaties en de inspectie van verwarmingssystemen.

De inspectie van stookinstallaties is wettelijk verplicht wanneer deze een nominaal thermisch ingangsvermogen (belasting op onderwaarde) van 100kW hebben. De bovengrens ligt op 50MW. Voor sommige soorten installaties geldt een ondergrens van 20kW. De eisen aan stookinstallaties ten aanzien van veiligheid, milieu en rendement zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit (zie de links).

Het Activiteitenbesluit bepaalt dat stookinstallaties ten minste eenmaal per vier jaren moeten worden geïnspecteerd op goede werking en dat bij afwijkingen onderhoud moet worden uitgevoerd, teneinde aan de voorschriften te blijven voldoen. Afhankelijk van de soort installatie kan een inspectie ook elke twee jaar verplicht zijn. Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat de wettelijk vereiste inspecties dienen te worden uitgevoerd door een SCIOS-gecertificeerd inspectie- en onderhoudsbedrijf.

Bij in bedrijfname van een nieuwe installatie wordt een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uitgevoerd. Dit is een inspectie waarbij de instructies voor de daarop volgende periodieke keuringen worden vastgelegd.
Tijdens de levensduur van een installatie worden de periodieke inspecties (PI) en het periodieke onderhoud (PO) uitgevoerd.

Bedrijven die onder de Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) regeling vallen, kunnen vanuit hun zorgplicht gebruik maken van de SCIOS Certificatieregeling.

De inspectie van verwarmingssystemen (en de daarmee gekoppelde ventilatiesystemen) is wetteljk voorgeschreven in het Bouwbesluit. Deze inspectie wordt uitgevoerd op verwarmingssystemen met een nominaal systeemvermogen van meer dan 70 kW. De bovengrens is 290 kW. Boven deze grens is m.i.v. 1 januari 2026 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) verplicht. Wanneer een GACS is geïnstalleerd vervalt de keuringsplicht. Aan een GACS worden eisen gesteld.

De deelregeling voor inspectie van elektrisch materieel die bestaat uit de inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen, de inspectie van elektrisch materieel op brandrisico en de inspectie van zonnestroominstallaties.

De inspectie van elektrische installaties en arbeidsmiddelen is gebaseerd op NEN3140 Hoewel er geen wettelijke verplichting is voor de inspectie aan elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen, geldt dat een werkgever moet kunnen aantonen zijn zorgplicht te zijn nagekomen. Dit komt meestal aan de orde na een ongeval en de arbeidsinspectie een onderzoek instelt. De inspectie maakt het mogelijk voor werkgevers aan te tonen dat aan de zorgplicht is voldaan.

De inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is de vertaling van de NTA 8220. Het Verbond van Verzekeraars is een van de initiatoren hiervan geweest. Brandverzekeraars stellen de periodieke inspectie van elektrisch materieel door een SCIOS gecertificeerd bedrijf als voorwaarde in brandverzekeringspolissen. SCOPE 10 zal verplicht gesteld gaan worden voor veestallen vanuit de Dierenwet. De verwachte datum van invoering is 1 januari 2024.

De inspectie van zonnestroominstallaties toets aan alle normen die relevant zijn voor dit type installaties. Het DC- en AC-deel van de installatie maken deel uit van de inspectie die tot de aansluiting gaat om zeker te stellen dat het maximale vermogen daadwerkelijk geleverd kan worden. De inspectie van zonnestroominstallaties wordt door de verzekeringsbranche geëist in brandverzekeringspolissen. SCOPE 12 zal verplicht gesteld gaan worden voor veestallen vanuit de Dierenwet. De verwachte datum van invoering is 1 januari 2024.

De deelregeling voor inspectie aan explosieveilige installaties is gebaseerd op de internationale Atex-normen en geeft invulling aan de wens van bedrijven om te komen tot één duidelijke certificatieregeling waarbij synergie met de andere inspecties meerwaarde oplevert.

Scopes

De specifieke inspectietoepassingen zijn gedefinieerd in zogenoemde werkgebieden of scopes. Bedrijven die inspecties en onderhoud uitvoeren kunnen voor één of meerdere Scopes gecertificeerd zijn. De deelregelingen omvatten een of meer scopes. Het overzicht met de scopes waarvoor bedrijven zijn gecertificeerd, is opgenomen in het bedrijvenoverzicht.

Registratie van installaties

De te inspecteren installaties worden geregistreerd in het SCIOS-portaal. Dit is een verplichting vanuit de certificatieregeling en is overgenomen in het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit. Installatie-eigenaren kunnen toegang krijgen tot het portaal om de eigen installaties te kunnen beheren. Hiermee kan ten behoeve van het facility management worden nagegaan of alle installaties staan geregistreerd en worden geïnspecteerd opdat aan de verplichtingen wordt voldaan.

Wilt u inzicht in de installaties op uw locatie(s), vraag dan toegang aan: Toegang Installatie Eigenaren.

Wie komt de inspectie uitvoeren?

SCIOS inspectie en onderhoud kan alleen worden uitgevoerd door bedrijven die door een, voor de SCIOS Certificatiergeling geaccrediteerde, certificatie-instelling zijn gecertificeerd. Maar het is ook belangrijk dat de persoon die de werkzaamheden uitvoert, bevoegd is voor die werkzaamheden. Dat kan worden gecontroleerd door de achternaam (zonder voorvoegsels) en de geboortedatum van de persoon op de identificatiepagina in te voeren.

Het kan voorkomen dat er geen gegevens verschijnen. Hiervoor kan een aantal redenen bestaan:

  1. Het bedrijf heeft geen gegevens ingevuld. Laat het bedrijf aantonen dat de persoon bevoegd is voor de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Alleen een diploma van een opleiding is daarvoor niet voldoende. Een bedrijf moet een geldig certificaat van een van de geaccrediteerde certificatie-instellingen kunnen overleggen, alsook een overzicht van de bevoegd verklaarde personen, inclusief de scopes waarvoor ieder persoon bevoegd is.
  2. Het bedrijf is bezig met het behalen van de certificatie. Dit gebeurt onder auspiciën van een certicatie-instelling. Controleer of het bedrijf aspirant certificaathouder is. Een persoon die inspecties uitvoert in de aanloop naar zijn audit, mag maximaal zes maanden inspecties uitvoeren. Daarna moet de praktijkaudit hebben plaatsgevonden anders verliezen de rapporten hun geldigheid.
  3. De persoon is bezig bevoegdheid te behalen. Ook dit gebeurt onder auspiciën van een certificatie-instelling. Laat het bedrijf dit aantonen. Ook hiervoor zijn zes maanden beschikbaar (zie punt 2.).
  4. De persoon is niet bevoegd en/of het bedrijf is niet gecertificeerd. Mocht het zo zijn dat een bedrijf pretendeert SCIOS gecertificeerd te zijn en het heeft werkzaamheden uitgevoerd, dan is mogelijk sprake van een economisch delict waarvan de opdrachtgever aangifte kan doen. Meld dit SVP ook aan SCIOS omdat het mogelijk inbreuk op het merkenrecht van SCIOS wordt gepleegd.

Bevoegdheden van personeel kan op de identificatiepagina worden gecontroleerd.

Wilt u zeker weten dat de eis van een SCIOS-gecertificeerde inspectie juist in aanbestedingen, contracten of polissen is verwoord? Kijk in het het Activiteitenbesluit waar de wetgever de SCIOS-inspectie verplicht heeft gesteld. De formulering is toepasbaar voor alle scopes.